#คณะกรรมาธิการฯ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รับทราบปัญหาที่ดิน

ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดิน และการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน สภาผู้แทนราษฏร พร้อมคณะ ลงพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อรับทราบปัญหาที่ดิน และการออกเอกสารสิทธิในที่ดินของประชาชน จากผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังโดยคณะกรรมาธิการฯกล่าวว่าข้อมูลปัญหาที่ได้รับทราบ ทั้งเรื่องที่ดินทำกินซับซ้อน ปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ล้มละลาย การออกโฉนดโดยไม่มีรังวัด การถือครองสิทธิประโยชน์การใช้ที่ดินทำกิน/ที่อยู่อาศัย และปัญหาอื่นๆ จะได้นำเสนอต่อประธานฯเพื่อหาทางแก้ไข โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์และเป็นธรรมแก่พี่น้องประชาชนเป็นสำคัญต่อไป

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts