#บริษัทซันสวีทจำกัด ร่วมกันผลักดันกลุ่ม สตาร์ทอัพเพื่อยกระดับ

บริษัทซันสวีท จำกัด(มหาชน)(SUN) โดย ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริ หาร ร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) กับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)(NIA) โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Busiess Creative Center ABC Center) ในโครงการพัมนาวิสหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีในเชิงลึก(lnno4Farmers The First AgTech Co-creation Progr am)

เปิดโอกาสให้กลุ่ม Startup ได้พัฒนาขีดความสามารถเพื่อแก้ปัญหาภาคการเกษตร นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทำเกษตรกรรมของประเทศ และยกระดับความสามารถของวิสาหกิจด้านการเกษตร จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก ซึ่งทางบริษัทซันสวีทฯได้ร่วมกำหนดโจทย์ปัญหา คัดเลือกและให้คำปรึกษา ร่วมทั้งร่วมพัฒนาสนุบสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนและพลิกโฉมของภาคการเกษตรของประเทศไทยต่อไปในอนาคต

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts