#นายกไพลิน ประธานการประชุมฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชน

นางไพลิน โต้อิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อ. พยุหัคีรี จ. นครสวรรค์ เป็นระธาน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมการประเมินผลของประชาชน ในเขตผังเมืองรวมชุมชนท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ครั้งที่ 1/ 2563/. ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ. นครสวรรค์

ภาพ/. ภูมิภัทร

ข่าว/ ธนิศา (พัช)

Related posts