#นายกไพลิน โตอิ้ม อนุรักษ์วัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์เมืองบนโคกไม้เดน โดยมี ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรี, นางวรรณา สังข์ทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี ,สมาชิกสภาเทศบาล ,ผู้นำหมู่บ้าน , ผู้นำชุมชน, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาล, ครู นักเรียน, ประชาชนร่วมงาน ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์บ้านเขาไม้เดน หมู่ 8 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญรำลึกถึงบรรพชนเมืองบนโคกไม้เดน
เวลา 08.00 น. ร่วมปลูก “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” ตำนานศักดิ์สิทธิ์แห่งการฟื้นคืนชีพ
เวลา 09.00 น. พิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี
วัตถุประสงค์ เพื่อสะท้อนให้เห็นคุณค่าวิถีชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ความสำคัญทางวัฒนธรรมท้องถิ่น อัตลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน

เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน ประชาชนเกิดความตระหนักเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสืบสานภูมิปัญญา คุณค่าทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต วัฒนธรรมของท้องถิ่นอันจะสร้างความภาคภูมิใจ และสำนึกรักบ้านเกิด
ภาพ ภูมิภัทร จันทร์เชย
ข่าว กษิภณ กันยาสิน

Related posts