#นายกไพลิน โตอิ้ม ร่วมประชุม ผู้บริหารท้องถิ่น อำเภอพยุหะคีรี

วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอพยุหะคีรี ชั้น 2. นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพยุหะคีรี คณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนอำเภอพยุหะคีรี ครั้งที่ 5 /2563
โดยมี นายรณกร เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอพยุหะคีรี เป็นประธาน
โดยมีระเบียบวาระ เรื่อง การรับรู้และการสร้างความเข้าใจการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ New normal การลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากฝนทิ้งช่วง สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID – 19) การตรวจเลือกทหาร อำเภอพยุหะคีรี ประจำปี 2563 และเรื่องแจ้งเพื่อทราบเพื่อพิจารณา
ภาพ ปาริฉัตร สิงห์หร่าย
ข่าว กษิภณ กันยาสิน

Related posts