#อ.สะเมิงร่วมจิตอาสา เปิดกิจกรรมโครงการ รวมใจไทยปลูกต้นไม้ฯ

ป่าไม้ทุกวันนี้ถ้าหากว่าเราไม่ช่วยกันดูแล อีกไม่นานมันก็จะหมดไปจากผืนป่า อีกทั้งพวกที่ตัดไม้ทำลายป่า และเผ่าป่า เหล่านี้ ต้องช่วยกันเอาใจใส่ เพื่อผืนป่าจะได้ไม่สูญพันธ์ และที่อำเภอสะเมิง นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอสะเมิง ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมตามโครงการ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน ซึ่งเป็นกิจกรรมร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์ อำเภอสะเมิง นำ

โดยพระครูสุวัฒน์วรธรรม เจ้าคณะอำเภอ หน่วยงานสังกัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอีกหลายหน่วยงาน ช่วยกันอนุรักษ์ผืนป่า บวชป่า ผูกผ้าเหลืองเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ไฟป่าในปีนี้ ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts