#นายกไพลิน เป็นประธาน การประชุมพนักงานเทศบาล


วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ชั้น3
นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก พร้อมด้วย ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรี และนางวรรณา สังข์ทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี ประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยมีการประชุม ติดตามงานและมอบนโยบายให้กับ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล, พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ,
โดยเรื่องแจ้งเพื่อทราบ/ แจ้งเพื่อถือปฏิบัติ แจ้งหนังสือราชการต่างๆเพื่อทราบ เพื่อดำเนินการ เรื่องการติดตามผลการดำเนินงาน เดือนที่ผ่านมาและเสนอแผนการดำเนินการในเดือน กรกฎาคม และ เดือน สิงหาคม 2563 ภาพ รณกร สมบูรณ์กิตติกร

ข่าว กษิภณ กันยาสิน

Related posts