#นายกไพลิน ประธานประชุมกรรมการสถานศึกษา

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เป็นประธานการประชุมกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านบน หมู่ที่ 1 ต.ม่วงหัก อ.พยุหะคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ครั้งที่ 1/2563

โดยมีพระครูนิรันดร์กิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดบ้านบน กรรมการฝ่ายสงฆ์ , นายสุรศักดิ์ อินประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการ
ระเบียบวาระการประชุม
1.ต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่
2.การประเมินตนเองในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรค covid-19
3.อนุมัติรับรองหนังสือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1
4.การเสนอรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดบ้านบน
5.การอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีโรงเรียนวัดบ้านบน การศึกษา 2563
6.เสนอให้คำปรึกษาการดำเนินงานตามนโยบาย 6 มาตรการพร้อมกันนี้ นายกไพลิน โตอิ้ม ใช้งบประมาณส่วนตัวบริจาคเงินสนับสนุนครูจ้างสอน จำนวน 20,000 บาท และมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ คัดกรอง ป้องกันการแพร่ระบาด covid-19 จำนวน 2 เครื่อง
เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา

ภาพ ปาริฉัตร สิงห์หร่าย ข่าว กษิภณ กันยาสิน

Related posts