#นายกไพลิน ร่วมโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
ร่วมโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในระดับอำเภอต้นแบบฯ

โดยคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์(ฝ่ายเผยแผ่และสาธารณูปการ) ร่วมกับสำนักพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผล วัดหางน้ำหนองแขม ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย
1.พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
2.พระครูนิภาธรรมวงศ์ เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี
3.พระครูนิวิฐธรรโมภาส รองเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี
4.พระครูนิรันดร์ธรรมโชติ เจ้าคณะตำบลท่าน้ำอ้อย
5.นายณัฐกิตติ์ เขียวน้อยรัชตะ นักวิชาการศาสนา ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
6.นายสมพร เมฆาสวัสดิ์วงศ์ ท้องถิ่นอำเภอพยุหะคีรี ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์
7.นางสาวธีรดา ศรีภูธร ปลัดอำเภอ ผู้แทนนายอำเภอพยุหะคีรี
โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส บันทึกข้อตกลง (MOU ระหว่าง คณะสงฆ์วัดหางน้ำหนองแขม กับ เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ส่วนราชการ ชุมชน องค์กรภาคเอกชน และสถานศึกษา ร่วมลงนามโดย
1.พระครูนิทานปัญญาภิรัต เจ้าอาวาสวัดหางน้ำหนองแขม
2.นายรณกร เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอพยุหะคีรี
3.นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
4.นายปัญญา อนันทสุข กำนันตำบลม่วงหัก
5.นายวิชัย ศรีน้อย รก.ผอ.รพ.สต.ท่าน้ำอ้อย
6.นายสุรศักดิ์ อินทร์ประสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดบ้านบน
7.นายชูชีพ อุปราวิทยานันท์ ประธานชุมชนเขาบ่อพลับ
8.นางกัญญารัตน์ ชูสด ประธานชุมชนบ้านเขาไม้เดน
9.นางสาวเนาวรัตน์ โตอิ้ม ประธานชุมชนหางน้ำหนองเขม
10.นางจันทร์ทิพย์ เสนารถ ประธาน อสม.ตำบลม่วงหัก
11.นายชำนาญ อินทร์มณี ผู้ทรงคุณวุฒิ
12.นายบุญลือ ปานเรือง เลขานุการโครงการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดระบบ วางระเบียบวัด ให้เป็นพื้นที่สัปปายะ สำหรับพุทธศาสนิกชน เป็นรมณียสถานที่พร้อมใช้สำหรับการปฏิบัติธรรม โดยใช้แนวทาง 5 ส พัฒนาวัด ด้านกายภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพนำไปสู่สังคมที่ดี รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ โดยจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้น ระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระมีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง
ภาพ ปาริฉัตร สิงห์หร่าย
ข่าว กษิภณ กันยาสิน

Related posts