#นายกไพลิน มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน 293 ราย

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น. นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อ. พยุหะคีรี จ. นครสวรรค์ พร้อมด้วย ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรี, และนางวรรณา สังข์ทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี

ให้ความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต(ถุงยังชีพ) กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นการช่วยเหลือประชนชนในเขตเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนต่อการดำรงชีวิต ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ

โดยมีหลักเกณฑ์ครอบครัวละ 1 สิทธิ์, หัวหน้าครอบครัวและผู้ลงทะเบียนต้องไม่เป็นลูกจ้างที่ได้รับสิทธิ์ประกันสังคมตามมาตรา 33 , ครอบครัวต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการบำนาญ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกภาท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,หัวหน้าครอบครัวต้องไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ เยียวยา จากหน่วยงานของรัฐเช่นเงินเยียวยาจากกระทรวงการคลัง (www.เราไม่ทิ้งกัน.com) , เงินเยียวยาเกษตรกร เป็นต้น ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ต้องให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบก่อนแล่วจึงเสนอให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก พิจารณา
ภาพ ภูมิภัทร์ จันทร์เชย, สำเริง สุขเส็ง
ข่าว กษิภณ กันยาสิน

Related posts