#นายกไพลิน ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก  อ. พยุหะคีรี จ. นครสวรรค์ลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ระหว่าง คณะสงฆ์วัดหางน้ำหนองแขม กับ เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ส่วนราชการ ชุมชน องค์กรภาคเอกชน และสถานศึกษา

ทั้งนี้ พระครูนิรันดร์ธรรมโชติ (เหวย จนฺทโชโต) เจ้าคณะตำบลท่าน้ำอ้อย รองเจ้าอาวาสวัดหางน้ำหนองแขม ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ประสานทุกฝ่ายให้เข้าใจเจตนารมณ์ของนโยบายรัฐบาลและมติมหาเถรสมาคม ทุกฝ่ายลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ
1.พระครูนิทานปัญญาภิรัต เจ้าอาวาสวัดหางน้ำหนองแขม
2.นายรณกร เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอพยุหะคีรี
3.นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
4.นายปัญญา อนันทสุข กำนันตำบลม่วงหัก
5.นายวิชัย ศรีน้อย รก.ผอ.รพ.สต.ท่าน้ำอ้อย
6.นายสุรศักดิ์ อินทร์ประสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนวัดบ้านบน
7.นายชูชีพ อุปราวิทยานันท์ ประธานชุมชนเขาบ่อพลับ
8.นางกัญญารัตน์ ชูสด ประธานชุมชนบ้านเขาไม้เดน
9.นางสาวเนาวรัตน์ โตอิ้ม ประธานชุมชนหางน้ำหนองเขม
10.นางจันทร์ทิพย์ เสนารถ ประธาน อสม.ตำบลม่วงหัก
11.นายชำนาญ อินทร์มณี ผู้ทรงคุณวุฒิ
12.นายบุญลือ ปานเรือง เลขานุการโครงการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดระบบ วางระเบียบวัด ให้เป็นพื้นที่สัปปายะ สำหรับพุทธศาสนิกชน เป็นรมณียสถานที่พร้อมใช้สำหรับการปฏิบัติธรรม โดยใช้แนวทาง 5 ส พัฒนาวัด ด้านกายภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพนำไปสู่สังคมที่ดี รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ โดยจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้น ระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระมีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง


ภาพ ปาริฉัตร สิงห์หร่าย
ข่าว กษิภณ กันยาสิน

Related posts