#นายกไพลิน ประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.
นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก พร้อมด้วย ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรี และนางวรรณา สังข์ทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีมบริหารเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล

สภาเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก กำหนดประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก โดยมี นายสง่า ปานขลิบ ตำแหน่ง ประธานสภา, นางพายัพ มะยมทอง รองประธานสภา และสมาชิกสภา ทั้ง 11 คน เข้าร่วมประชุม ตามระเบียบวาระ/ ญัตติ

นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีฯ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2563
– จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อจำนวน 1 คัน เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
– จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ /เก้าอี้สำนักงาน/ เครื่องเคลือบเย็น/ โทรศัพท์ไร้สายดิจิตอล เพื่อให้มีเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ ,
– โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักและอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้มีระเบียบสวยงามเพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลและการให้บริการประชาชน,
– โครงการก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติฯ
ภาพ ภูมิภัทร์ ข่าว กษิภณ

Related posts