#อึ้งฮกเฮงแจกข้าวแจกไข่..

.วันนี้ 5 พ.ค.63 เวลาตั้งแต่ 10.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วยนางอรนฤมล ธุระพันธ์ ภรรยาได้เข้าร่วมการมอบสิ่งของเพื่อยังชีพแก่ผู้ที่เดือดร้อนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด – 19)

โดยนายวสิทธิ์ วรัญช์อารยะ “พี่น้องตระกูลอึ้ง ฮก เฮง “ที่มีจิตเมตตา นำเครื่องยังชีพจำนวน 160 ชุด แต่ละชุด ประกอบด้วยข้าวสาร 15 กิโลกรัม 1ถุง -ไข่ไก่ 30 ฟอง พร้อมเงินอีกจำนวนหนึ่ง ณ บ้านตระกูลอึ้งฮกเฮง บ.เก้าเลี้ยว ม.2 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยวทั้งนี้ได้มีพระครูนิวิฐสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยวได้เข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพและผู้รับสิ่งของด้วย นอกจากนี้ยังมีนางดวงมณี พุทธรุ่งโรจน์ ท้องถิ่นอำเภอ นางศิภัสมณฑ์ ศุภภะ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมด้วย การดำเนินการด้านสถานที่ทั้งตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิคนมารับสิ่งของ เจลล้างมือ การจัดระยะห่าง การช่วยเหลือคนแก่ การคัดชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับมอบสิ่งของ

ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว/และนายอุกฤษฏ์ แก้วเกษ ผู้ใหญ่บ้านบ้านเก้าเลี้ยว ม.2 ต.เก้าเลี้ยว/นายบุญเลิศ โพธิ์ศักดิ์ศรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ.เก้าเลี้ยวม.2 ต.เก้าเลี้ยวนายรัฐพล ธุระพันธ์. นายอำเภอเก้าเลี้ยว ขอขอบคุณคณะเจ้าภาพ(ตระกูลอึ้งฮกเฮง)ทุกท่านที่มีจิตใจงดงามมีเมตตานำสิ่งของและเงินมามอบให้ผู้ประสบภัยโควิด 19 และลำบากยากจน ขอบคุณเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเตรียมคน เตรียมสถานที่ จนนำไปสู่ความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์ของคณะเจ้าภาพและเป็นไปตามแนวทาง ข้อสั่งการของทางราชการทุกประการ…..

( ดนัย เกียรติวงศ์ชัย 091-0312367 )

Related posts