กองทัพภาคที่ 3 นำรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายให้ประชาชน โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”

กองทัพภาคที่ 3 นำรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายให้ประชาชน โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”

จากสถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทยในปัจจุบัน เนื่องจากฝนทิ้งช่วง อันส่งผลกระทบการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนในทุกพื้นที่ ในการนี้ ผู้บัญชาการกองทัพบก จึงมีนโยบายดำเนินการโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เป็นการบรรเทาช่วยเหลือประชาชนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

สำหรับพื้นที่ภาคเหนือ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้หน่วยทหารในพื้นที่ นำรถบรรทุกน้ำ แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง โดยได้เริ่มดำเนินการโครงการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา ในพื้นที่ 14 จังหวัด 26 อำเภอ ปริมาณน้ำกว่า 3,194,000 ลิตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 13,454 ครัวเรือน

Related posts