#โครงการสร้างความตระหนักและแนวทางในการป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อ COVID-19 ให้กับชุมชนและสังคม

คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. จัดโครงการสร้างความตระหนักและแนวทางในการป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อ COVID-19 ให้กับชุมชนและสังคม

โดยมี อ.นพ.อมรพัฐ กิจโร อ.พญ.กรองพร องค์ประเสริฐ และอ.นพ.ชโนดม เพียรกุศล อาจารย์​ประจำภาควิชา​เวชศาสตร์​ชุมชน​ คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. บรรยายให้ความรู้เรื่องโรคปอดอักเสบจากเชื้อ COVID-19 โดยให้ทราบถึงแนวทางการป้องกัน​ การเฝ้าระวัง การคัดกรอง การวางแผนการเดินทางและท่องเที่ยว ทั้งจัดให้มีการสาธิตและสอนการล้างมืออย่างถูกวิธี โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลจากศูนย์ศรีพัฒน์

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม​ 2563 ณ SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL CHIANGMAI อ.เมือง จ. เชียงใหม่ ทั้งนี้ก่อนเข้างาน มีการ screen ทั้งประวัติและวัดไข้แล้ว ไม่พบผู้มีไข้หรือมีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ

Related posts